Algemene voorwaarden One4all.nl Website en app

Uitgegeven op 6 April 2022

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn Hawk Commerce B.V. (“ One4all”), Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV Amsterdam (KvK-nummer: 34371716, BTW nummer: NL 821723091.B.01). Wij kunnen telefonisch worden bereikt op +31-(0)20-2093481 of per e-mail op info@one4all.nl. One4all is een agent van GVS Prepaid (Europe) Limited, de uitgever van de prepaid (cadeau)kaarten die je kunt beheren via deze site en/of de app. GVS Prepaid (Europe) Limited is een elektronisch geld instelling met een vergunning die is uitgegeven door de Centrale Bank van Ierland (registratie nummer C189313). GVS Prepaid (Europe) Limited is geregistreerd in het handelsregister van het Ierse Companies Registration Office onder nummer 413979. Het hoofdkantoor van GVS Prepaid (Europe) Limited is gevestigd te One4all, Unit 2, Swords Business Park, Swords, Dublin K67 PX82, Ierland.

WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN?
In deze voorwaarden staan de regels die van toepassing zijn op het gebruik van de website www.one4all.nl (“onze site” of “deze site”) en de One4all smartphone iOS/Android applicatie (“deze app” of “de app”). One4all levert deze website, de app en bijbehorende kaartdiensten aan One4all kaarthouders. Kaarten worden door One4all direct of in opdracht van andere bedrijven geleverd. De voorwaarden gaan niet over de kaartdiensten die via de site en de app door consumenten kunnen worden afgenomen. Op de kaartdiensten zijn afzonderlijke verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze afzonderlijke voorwaarden kan je hier vinden.

ACCEPTATIE EN NALEVING
Door deze site en/of de app te gebruiken, bevestig je dat je deze voorwaarden accepteert en ermee instemt deze na te leven. Je bent er ook verantwoordelijk voor dat iedereen die via jouw internetverbinding of smartphone toegang heeft tot deze site en/of de app, op de hoogte is van deze voorwaarden en deze naleeft. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag je deze site en/of de app niet gebruiken. We raden je aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN
Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig wijzigen om wijzigingen in onze producten weer te geven. Elke keer dat je deze site en/of de app wilt gebruiken, dien je deze voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn. We proberen je waar dat redelijkerwijs mogelijk is vooraf op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen.

WIJZIGINGEN AAN DE SITE EN/OF DE APP
One4all kan deze site en/of de app van tijd tot tijd updaten en wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming om deze wijzigingen in onze producten, gebruikersbehoeften en zaken weer te geven. Als wijzigingen aan de site en/of de app van invloed zijn op de kaartdiensten, zullen we je daar rechtstreeks over informeren en indien van toepassing dit aanpassen in de verkoopvoorwaarden voor de kaartdiensten.

One4all garandeert niet dat deze site en/of de app of enige inhoud daarop altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van de hele of een deel van de site en/of de app opschorten, intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen. We proberen je waar dat redelijkerwijs mogelijk is vooraf op de hoogte te stellen van een opschorting of intrekking.

JE MOET JE ACCOUNTGEGEVENS VEILIG HOUDEN
Als een gebruikersidentificatiecode, inloggegevens, een wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangt van One4all, verwachten wij dat je deze geheim houdt en niet aan derden bekend maakt. One4all heeft het recht om elke gebruikersidentificatiecode, inloggegevens of wachtwoord, ongeacht of deze door jou is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als je naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze voorwaarden.

Als je weet of vermoedt dat iemand anders dan jij jouw gebruikersidentificatiecode, inloggegevens of wachtwoord kent, dient je ons hiervan onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen via 020-2093481 (lokale beltarieven zijn van toepassing) of per e-mail op info@one4all.nl.

HOE MAG JE DE INHOUD VAN DE SITE EN/OF APP GEBRUIKEN?
Wij geven je de volgende beperkte gebruiksrechten op de inhoud van de site en de app:

- Je mag de inhoud van de website laden in je browser om die te kunnen bekijken voor en je mag de app – na installatie – uitvoeren op je mobiele telefoon om de inhoud van de app te kunnen benaderen en te kunnen tonen op het scherm van je mobiele telefoon.
- Je mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina('s) van deze site of screenshots van de app voor persoonlijk gebruik en je mag de aandacht van anderen binnen je organisatie vestigen op inhoud die op deze site of de app is geplaatst.
- Je mag de inhoud van site of de app niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
- Je mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat je hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en je mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken. De vermelding van One4all en die van eventuele bijdragers aan site, app of materiaal mag niet worden verwijderd.

Als je een deel van deze site of van de app afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze voorwaarden, dan vervallen onmiddellijk door die actie al je gebruiksrechten.

VERTROUW NIET OP INFORMATIE OP DEZE SITE EN/OF APP
De inhoud van deze site en/of de app is bedoeld als algemene informatie. De inhoud is nadrukkelijk geen advies of een aanbod. One4all doet haar best om de informatie op deze site en/of de app bij te werken en te controleren. One4all geeft echter geen verklaringen, garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op deze site en/of app juist, volledig of up-to-date is.

ONE4ALL IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
Links naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden uitsluitend ter informatie verstrekt. One4all heeft geen controle over de inhoud van die sites of bronnen, en ze zijn op geen enkele manier door ons gecontroleerd of goedgekeurd.

OPSCHORTING EN BEINDIGING
One4all zal bepalen of er sprake is van een schending van een van deze voorwaarden door jouw gebruik van de site en/of de app. Als deze voorwaarden worden geschonden, kunnen we passende maatregelen nemen, waaronder: onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van het recht om deze site en/of de app te gebruiken; afgifte van een waarschuwing; het uitvaardigen van gerechtelijke procedures tegen je voor vergoeding van alle kosten op basis van schadevergoeding (inclusief maar niet beperkt tot redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van jouw schending; het doen van aangifte als wij dat nodig achten.

Als je deze voorwaarden schendt en One4all actie onderneemt, is One4all niet aansprakelijk voor eventuele schade die je hierdoor lijdt.

ONE4ALLS AANSPRAKELIJKHEID
De beperking van aansprakelijkheid van One4all bij de levering van kaartdiensten is opgenomen in de verkoopvoorwaarden. One4all is in het geheel niet aansprakelijk voor verlies of schade, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met: gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van deze site en/of de app of gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die op deze site en/of binnen de app wordt weergegeven. Deze aansprakelijksbeperking geldt niet indien de schade wordt geleden door een consument.

VIRUSSEN EN VERBODEN GEBRUIK
One4all garandeert niet dat deze site en/of de app veilig of vrij van bugs of virussen is.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het configureren van je netwerk, internetverbinding computerprogramma's, smartphones en platforms om toegang te krijgen tot deze site en/of de app. Je dient je eigen antivirussoftware te gebruiken.

Je mag deze site en/of de app alleen voor wettige doeleinden gebruiken. Je mag deze site en/of de app niet gebruiken:

- op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving
- op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft met als doel schade te berokkenen of op enigerlei wijze proberen minderjarigen te schaden.

Je mag deze site en/of de app niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. Je mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot deze site, de app, de server waarop deze site en/of de app is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met deze site en/of de app. Je mag deze site en/of de app niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, bega je een strafbaar feit. One4all zal van dit strafbare feit aangifte doen. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt onmiddellijk je recht om de site en/of de app van One4all te gebruiken.

HYPERLINK RECHTEN
Je mag doorlinken naar de homepage van One4all, op voorwaarde dat je dit op een eerlijke en rechtmatige manier doet die niet schadelijk is voor onze reputatie of van die reputatie gebruik maakt. Je mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert als er geen bestaat.

Je mag op geen enkele website die niet van jou is, een link naar de One4all-site tot stand brengen. Deze site mag niet op een andere site worden geframed, noch mag je een link maken naar een ander deel van deze site dan de homepage. Deeplinks zijn dus niet toegestaan.

WELK RECHT EN RECHTER ZIJN VAN TOEPASSING BIJ GESCHILLEN?
Deze voorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming worden beheerst door Nederlands recht. Een geschil zal exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Indien je een zakelijke gebruiker van de site en/of de app bent dan is dat de arrondissementsrechtbank in Amsterdam. Als je een consument bent dan is dat de bevoegde rechter van je woonplaats.

ONE4ALL MERKEN
One4all®, Favourites®, zijn merken die eigendom zijn van Blackhawk Network Holdings Inc. Je mag ze niet gebruiken zonder de goedkeuring van One4all, tenzij ze deel uitmaken van materiaal dat je gebruikt zoals toegestaan onder deze voorwaarden.