Algemene Voorwaarden

INTRODUCTIE
De One4All Digitale Cadeaukaart (eGift) is alleen verkrijgbaar in euro (€). De Kaart is geen creditcard of een debit kaart gelinkt aan je rekening. Het is een prepaid Kaart, dit betekent dat er waarde op de Kaart bij aankoop gezet moet worden vóór gebruik. De Kaart wordt uitgegeven door GVS Prepaid (Europe) Limited en is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
Op de Kaart zijn bepaalde limieten van toepassing. Op het moment van aankoop kan een maximale waarde van €150 op de Kaart worden geladen; de minimale laadwaarde is €5. Alleen volledige bedragen van €1 (of veelvouden daarvan) kunnen op de Kaart worden geladen. Er mogen op geen enkel moment extra bedragen op de Kaart worden geladen. Over de Kaart saldo wordt geen rente vergoed.

1. DEFINITIES
"Overeenkomst" betekent de overeenkomst tussen u en ons, die deze algemene voorwaarden omvat.
"Werkdag" betekent elke dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse feestdagen.
"Kaart" of "One4All Digitale Cadeaukaart (eGift)" betekent een digitale prepaid Kaart uitgedrukt in euro, of elke vervangende Kaart die we u van tijd tot tijd verstrekken, in elk geval bewaard op een apparaat.
"Kaartrekening" betekent de elektronische geldrekening die is gekoppeld aan een Kaart die is geregistreerd tegen de individuele kaarthouder.
"Kaarttransactie" betekent elke transactie waarbij de Kaart wordt gebruikt als betaling voor goederen en/of diensten bij deelnemende winkeliers.
"Apparaat" betekent een mobiel apparaat, tablet of computer waarop de kaart wordt bewaard;
""GVS Gift Voucher Shop DAC "of" GVS "betekent GVS Gift Voucher Shop DAC, een aangewezen activiteitsbedrijf met maatschappelijke zetel One4all Unit 2, Swords Business Park, Swords, Dublin, K67 PX82 handelend als agent voor GVS Prepaid (Europa) Beperkt in Ierland.
"GVS Prepaid", "GVSPE", "Wij" (of "wij") of "ons" betekent GVS Prepaid (Europe) Limited waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in One4all Unit 2, Swords Business Park, Swords, Dublin, K67 PX82 en alle andere bedrijf of andere persoon aan wie een of al onze rechten en verantwoordelijkheden onder deze overeenkomst kunnen worden overgedragen of gedelegeerd. De One4all Digitale Cadeaukaart (eGift) uitgegeven door GVS Prepaid (Europe) Limited. GVS Prepaid (Europe) Limited wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.
"Deelnemende retailer" betekent een leverancier van goederen en/ of diensten in Nederland die ermee heeft ingestemd de Kaart te accepteren als betaling voor goederen en / of diensten. Een lijst met deelnemende retailers is te vinden op de website van One4all.
"Programma partner" betekent een rechtspersoon of organisatie die de One4all Digitale Cadeaukaart (eGift) heeft gekocht.
"Tokenisatie" is het proces waarbij een gevoelig gegevenselement wordt vervangen door een niet-gevoelig equivalent, een token genaamd, dat geen extrinsieke of exploiteerbare betekenis of waarde heeft. De One4all Digitale Cadeaukaart (eGift) maakt gebruik van tokenisatie bij het verwerken van mobiele betalingen met kaartgegevens vertegenwoordigd door een token om de veiligheid van transacties te waarborgen.
" Geldig tot en met" betekent de periode waar binnen de kaart operationeel is en eindigt op de Geldig Tot en met -datum (een vervangende Kaart is vereist om het resterende saldo op de Kaart na deze datum te gebruiken).
"Webapp" betekent de webapplicatie waarop u uw Kaart koopt en ontvangt.
"Website" betekent de website van One4all www.one4all.nl
"U" (of "u") en "Uw" (of "uw") betekent de persoon die de Kaart heeft gekocht of de persoon die van tijd tot tijd in het bezit is van de Kaart en die de Kaart heeft ontvangen van de koper.

Contact details
Voor verloren of gestolen kaarten – 020 20 93 481 
Voor vragen over uw saldo - bezoek de website of bel 020 20 93 867
Voor vragen of geschillen met betrekking tot eerdere transacties - 020 20 93 481  of ga naar www.one4all.nl.
Voor One4all Digitaal - 020 20 93 481 
Om het saldo op uw kaart in te wisselen - 020 20 93 481 

2. KAART
2.1 Het gebruik van de Kaart is onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst, die van tijd tot tijd door ons kunnen worden gewijzigd. De huidige versie van deze overeenkomst is beschikbaar op de website. Door de Kaart te kopen en/ of te gebruiken, aanvaardt u deze.
2.2 De Kaart wordt niet gepersonaliseerd; wat betekent dat de naam van de Kaarthouder niet op de Kaart wordt afgedrukt. We zullen informatie over u bewaren, inclusief uw naam, e-mail, mobiel apparaat nummer en IP-adres, die de Kaart aan u zal koppelen. We gaan ervan uit, tenzij en totdat u ons het tegendeel vertelt, dat de persoon die de Kaart op enig moment gebruikt, de rechtmatige gebruiker van de Kaart is.
2.3 De Kaart is onmiddellijk beschikbaar voor gebruik op de aankoopdatum.
2.4 U kunt de Kaart gebruiken, in overeenstemming met de instructies die van tijd tot tijd door ons worden verstrekt, totdat het saldo van de Kaart nul bereikt, waarna deze overeenkomst automatisch wordt beëindigd en uw recht om de Kaart te gebruiken vervalt.

2.5 U kunt om terugbetaling vragen van een eventueel uitstaand saldo op de Kaart door Ons te bellen op 020 20 93 481. Er wordt een terugkoopvergoeding in rekening gebracht in overeenstemming met de artikelen 6 en 10.
2.6 Voor mobiele verzilvering gebruikt de Kaart tokenisatie als een mechanisme om gevoelige kaartgegevens te beschermen.

3. FONDSENBESCHERMING
3.1 De One4all Digitale Cadeau kaart (eGift) is een elektronisch geldproduct en wordt uitgegeven door GVS Prepaid (Europe) Limited. GVS Prepaid (Europe) Limited bewaart al het geld dat is ingewisseld voor de One4all Digitale Cadeau kaart op een bankrekening die gescheiden is van de activa van GVSPE. Dit betekent dat in het onwaarschijnlijke geval dat GVSPE insolvent wordt, uw geld beschermd is en beschikbaar zal zijn voor teruggave aan kaarthouders.
3.2 Het Ierse garantiestelsel dekt geen claims in verband met de uitgifte van elektronisch geld.

4. BESCHERMING VAN UW KAART
4.1 U moet:
(a) de Kaart behandelen alsof het contant geld is
(b) geef nooit uw Kaartnummer of enige andere Kaartinformatie aan iemand tenzij u weet wie ze zijn en waarom ze dergelijke informatie nodig hebben en
(c) het Apparaat beschermen met behulp van de Apparaatbeveiligingstools (zoals pincode of vingerafdrukbeveiliging).

5. UW KAART GEBRUIKEN
5.1 De Kaart mag alleen worden gebruikt bij Deelnemende winkels. De actuele lijst van deelnemende winkels is beschikbaar op de website. De lijst met deelnemende winkels en hoe zij de kaart accepteren (in de winkel, online of telefonisch) kan van tijd tot tijd veranderen.
5.2 We zullen het bedrag van alle kaarttransacties van de Kaart afschrijven op het moment dat de kaarttransactie plaatsvindt. U mag de Kaart nooit gebruiken om meer uit te geven dan het saldo van de Kaart. Als u probeert meer uit te geven dan het Kaart saldo, kan uw kaarttransactie worden geweigerd.
5.3 U kunt een kaarttransactie niet stoppen nadat deze is geautoriseerd. U autoriseert een kaarttransactie door de instructies van de deelnemende winkelier te volgen, waaronder:
(a) het mobiele apparaat in de buurt van een contactloze lezer houden, uw toegangscode invoeren of vingerafdrukverificatie gebruiken op het apparaat;
(b) op verzoek een ontvangstbewijs voor de betreffende kaarttransactie te ondertekenen;
(c) het verstrekken van het kaartnummer en/ of andere details zoals gevraagd.
Het bedrag van de Kaart transactie moet op het moment van autorisatie worden bevestigd bij de deelnemende retailer.
5.4 We zullen geen verklaringen afgeven. U kunt uw Kaart saldo bekijken via de App. U kunt ook uw Kaart saldo opvragen of informatie verkrijgen over eerdere Kaart transacties door in te loggen op de website of te bellen naar 020 20 93 481. U bent verantwoordelijk voor het controleren van uw Kaart saldo en ervoor te zorgen dat er altijd voldoende saldo op de Kaart staat om te betalen. Het actuele kaartsaldo en eventuele recente kaarttransactie zijn dezelfde dag beschikbaar om te bekijken. U kunt de geschiedenis van de Kaart transactie afdrukken voor uw eigen administratie.
5.5 Als u op enig moment denkt dat een kaarttransactie ten onrechte van uw Kaart is afgeschreven, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen door te bellen naar 020 20 93 481 en in ieder geval binnen dertien maanden nadat de kaarttransactie van uw kaart is afgeschreven. U moet uw vraag desgevraagd schriftelijk stellen. We zullen de kaarttransactie onderzoeken en, indien van toepassing, het onjuist afgeschreven bedrag van uw Kaart herstellen na voltooiing van ons onderzoek, tenzij we redelijkerwijs geloven dat u verantwoordelijk bent voor de kaarttransactie.
5.6 Als het bedrag van een kaarttransactie dat u met uw Kaart wilt doen, hoger is dan het beschikbare saldo, kunt u het verschil betalen met een andere door de deelnemende winkelier geaccepteerde betaalmethode. Dit geldt niet voor online transacties. De maximale besteding voor een enkele online transactie is €50.
5.7 Uw Kaart verloopt na 24 maanden. U ziet een ‘Geldig tot en met’ -datum op de achterkant van uw Kaart. Dit wordt gebruikt als de vervaldatum bij het online winkelen.
5.8 Noch GVS Prepaid, noch GVS zijn aansprakelijk voor eventuele defecten in goederen of diensten die voor het gebruik van de Kaart zijn betaald. Alle vragen of klachten over dergelijke goederen of diensten dienen te worden gericht aan de relevante Deelnemende Detailhandelaar (s)

6. VERGOEDINGEN en KOSTEN
Vergoedingen
6.1 De bedragen van vergoedingen en de bijzonderheden over de verschuldigdheid daarvan staan vermeld in de onderstaande tabel. Alle overige vergoedingen worden rechtstreeks van de Kaart afgeschreven wanneer deze verschuldigd zijn.
Kosten
6.2 Wij brengen een eenmalige beheersvergoeding van € 6,00 in rekening nadat de Kaart zesendertig (36) maanden in omloop is.
6.3. Er worden maandelijkse kosten van € 0,75 (of het saldotegoed van de Kaart als dit lager is) voor inactief saldo in rekening gebracht. Deze kosten worden vanaf de volgende maand in rekening gebracht net zolang totdat het saldo van de Kaart nul (€ 0) bedraagt en deze Overeenkomst beëindigd wordt.

Tabel van vergoedingen & kosten
Categorie Bedrag
Kosten voor inactief saldo (Deze kosten worden niet in rekening gebracht tijdens de eerste 36 maanden na aankoop van de Kaart. Daarna worden de kosten maandelijks in rekening gebracht totdat het saldo van de Kaart nul bedraagt en deze Overeenkomst eindigt.) Kosten van € 0,75 per maand, of het resterende saldo van de Kaart indien dit lager is.
Vergoeding voor een Vervangende Kaart (indien de Kaart verloren of gestolen is en wij op uw verzoek een vervangende Kaart verstrekken). Een vergoeding van € 5,00 per Kaart
Beheersvergoeding (dit is een eenmalige vergoeding die toegepast wordt 36 maanden na aankoop van de Kaart. Als het saldo lager is dan € 6,00 dan wordt het resterende saldo genomen). € 6,00 per Kaart

7. WIJZIGINGEN
7.1 We behouden ons het recht voor om te allen tijde nieuwe voorwaarden in te voeren en/ of een bestaande termijn te wijzigen of aan te passen (inclusief, maar niet beperkt tot, wijziging van de bestaande vergoedingen of het introduceren van nieuwe vergoedingen) door u hiervan ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte te stellen op de Website, via Webapp of op welke manier dan ook die wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, op dat moment passend achten. U wordt geacht een dergelijke herziene overeenkomst te hebben aanvaard, tenzij u ons vertelt dat u niet akkoord gaat met de wijziging voordat de wijziging van kracht wordt. In dergelijke omstandigheden zal uw afwijzing van de wijziging worden behandeld als een kennisgeving dat u deze overeenkomst wilt beëindigen. We zullen het saldo op uw kaart terugbetalen in overeenstemming met de clausule 10 (inwisseling) hieronder.

8. BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN DE KAART
8.1 De volgende kaartlimieten zijn van toepassing:
Minimaal laadbedrag €5
Maximaal laadbedrag € 150
Maximale online transactie € 50
Het bedrag dat u op de Kaart betaalt, moet in veelvouden van € 1 zijn.

8.2 De Kaart is van Ons. We kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan u, het gebruik of de werking van de Kaart beperken in omstandigheden waarin:
• u handelt in strijd met deze overeenkomst
• we hebben redelijke gronden om ongeautoriseerd gebruik van de Kaart, fraude, diefstal of oneerlijkheid te vermoeden; of
• we hebben een wettelijk, regelgevend of ander objectief gerechtvaardigde reden.
In dergelijke omstandigheden hebben we het recht om de stappen te ondernemen die we redelijkerwijs nodig achten om:
• het gebruik of de werking van de Kaart blokkeren;
• weigeren om een kaarttransactie toe te staan of goed te keuren;
• uw recht om de Kaart te gebruiken opschorten, beperken of beëindigen;
• trek de Kaart uit; of
• weigeren de Kaart te vervangen.
Wanneer we dergelijke stappen ondernemen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en onze redenen hiervoor aangeven zodra we daartoe toestemming hebben. Als de Kaart is geblokkeerd, zullen we u adviseren hoe de blokkering kan worden verwijderd of u een vervangende Kaart verstrekken (als we na ons onderzoek van mening zijn dat de relevante omstandigheden die hierboven zijn beschreven niet langer van toepassing zijn).
8.3 U mag de Kaart niet gebruiken:
(a) nadat u op de hoogte bent gesteld van de intrekking;
(b) zodra het kaartsaldo nul bereikt;
(c) als betaling voor elke illegale aankoop.

9. BEPERKTE TRANSACTIES
9.1 De Kaart kan alleen worden gebruikt voor kaarttransacties in Nederland; de Kaart mag niet in het buitenland worden gebruikt.
9.2 De Kaart kan niet worden gebruikt in geldautomaten ("geldautomaten") om contant geld te verkrijgen.

10. VERZILVERINGEN
10.1 U kunt te allen tijde om terugbetaling van het resterende tegoed op de kaart verzoeken door ons te bellen op 020 20 93 481 en uw kaartnummer te vermelden. U mag uw kaart niet gebruiken nadat u ons heeft gevraagd het saldo aan u terug te betalen. Om eventuele openstaande kaarttransacties mogelijk te maken, zullen we het saldo binnen zeven werkdagen na een dergelijk verzoek terugbetalen via bankoverschrijving naar de door u opgegeven bankrekening, minus eventuele kosten. De terugkoopvergoeding zoals uiteengezet in clausule 6 is van toepassing, behalve:
• tijdens de opzegtermijn zoals uiteengezet in artikel 12.1;
• gedurende de 24 maanden volgend op de beëindiging van deze overeenkomst; of
• wanneer u uw Kaart annuleert omdat u bezwaar maakt tegen een wijziging, hebben we deze overeenkomst gesloten onder clausule 7.1.
10.2 Als u het saldo wilt terugkopen, moet u mogelijk documentatie bij ons indienen voor identificatiedoeleinden in overeenstemming met ons klantenonderzoeksproces.
10.3 Als u deze Kaart hebt ontvangen van een bedrijf/ bedrijf (inclusief een derde partij), behouden wij ons het recht voor om het bedrijf / bedrijf op de hoogte te stellen van het verzoek tot terugkoop.

11. DIEFSTAL, VERLIES OF MISBRUIK VAN KAARTEN
11.1 U dient de Kaart te behandelen alsof het contant geld is. Als de Kaart verloren, gestolen of beschadigd is of niet correct werkt, of als het kaartnummer bekend/ toegankelijk wordt voor een onbevoegde persoon (inclusief als uw apparaat verloren of gestolen is), moet u de klantenservice onmiddellijk op de hoogte stellen (details hieronder). U moet het kaartnummer vermelden; Als u het kaartnummer niet vermeldt, kunnen we de Kaart niet annuleren of een vervangende kaart verstrekken. Als uw melding mondeling wordt gedaan, moet deze binnen veertien werkdagen schriftelijk worden bevestigd. Kennisgeving moet worden gedaan aan:
Jan Luijkenstraat 96
1071 CV Amsterdam
Telefoon: 020 20 93 481 
11.2. Op voorwaarde dat u niet frauduleus of met grove nalatigheid heeft gehandeld, blijft u aansprakelijk voor elke afschrijving van de Kaart als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de verloren of gestolen kaart voordat u ons hiervan op de hoogte stelt in overeenstemming met clausule 11.1, met een limiet van € 50. Als u frauduleus of zonder redelijke zorg heeft gehandeld, bent u mogelijk aansprakelijk voor de volledige schade. U kunt geen aanspraak maken op restitutie voor ongeautoriseerde kaarttransacties die voortvloeien uit het gebruik van een verloren of gestolen Kaart/ apparaat waarbij u ons op de hoogte hebt gesteld van dergelijke kaarttransacties meer dan 25 maanden vanaf de datum waarop de kaarttransactie van uw Kaart is afgeschreven.
11.3 Na kennisgeving op grond van clausule 11.1, als er een creditsaldo op de Kaart staat op het moment dat de Kaart/ het apparaat als verloren of gestolen wordt gemeld, zullen wij, waar van toepassing om veiligheidsredenen, de originele Kaart annuleren en een vervangende Kaart aan u verstrekken. (Met het juiste tegoed op de vervangende kaart) via web app. U heeft de inloggegevens van uw account nodig om in te loggen op de web app en toegang te krijgen tot uw vervangende Kaart. Om de verwerking van lopende kaarttransacties mogelijk te maken, wachten we zeven werkdagen voordat we een vervangende Kaart uitgeven. Voor elke vervangende Kaart is een vergoeding verschuldigd in overeenstemming met clausule 6 hierboven; het bedrag van deze vergoeding wordt van het Kaart saldo afgetrokken.

12. BEËINDIGING EN ANNULERING
12.1 U hebt het recht om uw Kaart en daarmee deze overeenkomst te annuleren zonder opgaaf van redenen en zonder dat er aflossingskosten in rekening worden gebracht (zoals bedoeld in clausule 6 inzake vergoedingen en kosten) gedurende een periode van maximaal 14 dagen nadat u de kaart hebt gekocht (“Annuleringsperiode ”). Let op: dit recht is alleen van toepassing op de koper van de Kaart. U kunt annuleren door onze klantenservice te bellen op 020 20 93 481. Dit geeft u geen recht op restitutie van kaarttransacties die zijn uitgevoerd tot de datum waarop u ons op de hoogte stelt van uw annulering.
12.2 U kunt deze overeenkomst op elk moment beëindigen door ons hiervan op de hoogte te stellen.
12.3 We kunnen deze overeenkomst om welke reden dan ook beëindigen door u ten minste 2 maanden van tevoren op de website te informeren of op welke manier dan ook die wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, op dat moment passend achten.
12.4 Als uw Kaart is geannuleerd of als u deze overeenkomst heeft beëindigd in overeenstemming met dit artikel 12, zullen we uw Kaart onmiddellijk blokkeren zodat deze niet kan worden gebruikt. Eventueel resterend saldo op uw Kaart wordt aan u terugbetaald zodra alle kaarttransacties en alle relevante kosten (zie clausule 6 inzake vergoedingen en kosten) zijn verwerkt. Zie clausule 10 (aflossing) waarin wordt uiteengezet hoe geld wordt geretourneerd en verdere voorwaarden met betrekking tot het retourneren van geld.

13. DEELNEMENDE RETAILERS
13.1 Het is in alle gevallen nodig dat een deelnemende winkelier toestemming krijgt van ons of onze agenten om de Kaart te honoreren voor een bepaalde kaarttransactie; dit is om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de Kaart staat. We kunnen op elk moment weigeren om een kaarttransactie goed te keuren als er onvoldoende saldo op de kaart staat.
13.2 Een deelnemende winkelier kan in sommige omstandigheden mogelijk geen toestemming van ons krijgen (bijvoorbeeld als er een probleem is met de telefoonlijn tussen het pand van de deelnemende winkelier en ons autorisatiecentrum). Als dit gebeurt, zijn wij niet verantwoordelijk als u de Kaart niet voor een bepaalde kaarttransactie kunt gebruiken. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de weigering van een deelnemende winkelier om de Kaart om welke reden dan ook te accepteren of te honoreren.
13.3 Restitutie is een zaak tussen u en de betreffende deelnemende winkelier. Als een deelnemende winkelier een terugbetaling op uw kaart doet, zullen we het bedrag van een eventuele terugbetaling op de Kaart crediteren.

13.4 De lijst met deelnemende winkels kan van tijd tot tijd veranderen en vermelde winkels kunnen zich te allen tijde uit het programma terugtrekken. Een lijst met momenteel deelnemende winkels is beschikbaar op de website.

14. GEGEVENSBESCHERMING
15.1 Door de Kaart te kopen en te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid. Ons privacy beleid is uiteengezet op onze website en bevat details over de persoonlijke gegevens die we verzamelen, hoe deze zullen worden gebruikt en aan wie we deze doorgeven.
14.2 We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens (zoals naam, adres en e-mailadres) wanneer u de Kaart online koopt. Wij gebruiken deze gegevens om de Kaart (en) bij u af te leveren of de persoon aan wie u ons heeft verzocht de Kaart naar toe te sturen. We kunnen dergelijke persoonlijke gegevens ook verzamelen wanneer u contact met ons opneemt, zodat wij u kunnen helpen met een vraag over de Kaart die u bezit of om een verzoek tot inwisseling van een Kaart te verwerken.
14.3 We zullen uw persoonlijke gegevens alleen delen met derden en met andere bedrijven in de GVS-bedrijvengroep om namens ons kaartbezorging of klantcontact te verlenen.
14.4 We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor marketing, tenzij u, wanneer u uw Kaart online koopt (of op een ander moment dat we contact met u opnemen), ervoor kiest om marketinginformatie te ontvangen. Als u een dergelijke opt-in heeft verstrekt, kunnen we van tijd tot tijd contact met u opnemen met details over producten en diensten waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Als u dergelijke berichten niet langer wilt ontvangen, neem dan contact op met de klantenservice.
14.5 U geeft ons expliciet toestemming om alle informatie die u ons verstrekt te openen, te verwerken en te bewaren met het oog op het leveren van betalingsdiensten aan u. Dit heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen die u of wij hebben op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

15. ALGEMEEN
15.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot de Kaart, inclusief maar niet beperkt tot restituties als gevolg van onjuist uitgevoerde of niet-geautoriseerde kaarttransacties, indien een dergelijke vertraging of mislukking optreedt als gevolg van abnormale of onvoorziene omstandigheden buiten onze redelijke controle, waarvan de gevolgen ondanks onze inspanningen om het tegendeel te vermijden niet konden worden vermeden, of wanneer een dergelijke vertraging of mislukking zich voordeed vanwege onze verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving.
15.2 De rekeningen en gegevens die door of namens ons worden bijgehouden, vormen bij afwezigheid van een duidelijke fout voldoende bewijs van alle feiten of gebeurtenissen waarop wij vertrouwen in verband met een kaarttransactie of aangelegenheid of transactie met betrekking tot de kaart.

15.3 U stemt ermee in dat Regulation 96 van de European Union (Payment Services) Regulations 2018 niet van toepassing is op deze Overeenkomst dat we kunnen vertrouwen op onze gegevens over het gebruik van de kaart als voldoende bewijs dat de kaarttransactie door u is geautoriseerd of dat u heeft gefaald door grove nalatigheid om uw kaart veilig te houden.
15.4 We kunnen details van de Kaart bekendmaken aan elke persoon die optreedt als agent in verband met het gebruik of de uitgifte van de Kaart.
15.5 Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Ierse wetgeving en is onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Ierse rechtbanken.
15.6 Alle communicatie onder deze overeenkomst zal in het Nederlands zijn.
15.7 We kunnen telefoongesprekken met u opnemen of volgen voor trainingsdoeleinden, zodat instructies kunnen worden geverifieerd en om te beoordelen of aan onze servicenormen wordt voldaan.

16. KLACHTEN
Als u niet tevreden bent met enig aspect van de aangeboden service, neem dan contact op met de klantenservice op 020 20 93 481 of schrijf naar de klantenservice via:
Hawk Commerce,
Jan Luijkenstraat 96
1071 CV Amsterdam
E-mail: klachten@one4all.nl